Privacy beleid

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Bezoekers van de website

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door DV Ostrea niet verwerkt.

Cookies

Voor onze website maken we geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van DV Ostrea. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Leden en donateurs van DV Ostrea

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door DV Ostrea verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van de ledenadministratie.
 • Het innen van de verschuldigde contributie.
 • Het aanmelden bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (verplicht bij lidmaatschap van DV Ostrea).
 • Het verzorgen van (duik) opleidingen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan de mailinglijsten die binnen de club gebruikt worden voor interne communicatie.
 • Je telefoonnummer wordt, alleen nadat je je hiervoor hebt aangemeld, toegevoegd aan de WhatsApp groepen die binnen de club gebruikt worden voor interne communicatie.
 • Je adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de naam en telefoonnummer van jouw ‘contactpersoon in geval van nood’ worden op dropbox  opgeslagen in een ledenlijst waar het bestuur en commissieleden toegang toe hebben.
 • Je naam en e-mailadres worden na het beëindigen van je lidmaatschap door de leden administrateur bewaard voor eventuele jubileum evenementen. Op verzoek zullen we deze verwijderen.

Gegevens

Voor de bovenstaande doelen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Woonplaats
 • Brevetten / diploma’s in bezit
 • Naam en telefoonnummer van ‘contactpersoon in geval van nood’

Doorgeven van persoonsgegevens

Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden geeft DV Ostrea ook gegevens door aan derden. Dit gebeurt onder andere voor:

 • Het verzorgen van opleidingen en cursussen.
 • Het verzorgen van brevetteringen en diploma’s.
 • Het verzorgen van online- lesprogramma’s.
 • Het aanmelden van contactpersonen bij zwembad Heersdiep (Aquacentrum Den Helder).
 • Het aanmelden van deelnemers aan een evenement bij overige zakelijke relaties indien noodzakelijk, zoals vermelding op het registratie formulier bij een meerdaags evenement.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partijen (verwerkers) waarin afspraken zijn vastgelegd om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden wanneer jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Je kunt te allen tijde via mijnnob.nl de bij de NOB vastgelegde persoonsgegevens inzien, wijzigen of afschermen. De NOB heeft een eigen privacy verklaring betreffende jouw inschrijving bij deze partijen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

DV Ostrea bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Via de website worden geen gegevens verstuurt via het internet.
 • Om de website te beschermen zorgen wij ervoor dat alle systemen achter onze website up-to-date zijn.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Verder heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of na jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

DV Ostrea kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Bronvermelding: bij het opstellen van de privacyverklaring is met toestemming gebruik gemaakt van (delen van) tekst van OSV Deurne. Waarvoor dank!

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 september 2018